Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

AGUS SUPRIYANTO, SH., MH.